Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers en bestuur) met een klacht of een vraag. Hij of zij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert hij/zij de vereniging om preventieve maatregelen te nemen.

De VCP is onafhankelijk! Hij/zij is weliswaar aangesteld door het bestuur, maar opereert binnen de vereniging volstrekt neutraal, onafhankelijk en vertrouwelijk. De VCP is geen lid van het bestuur, noch van een commissie of werkgroep.

De VCP:

  • is aanspreekpunt voor alle leden aangaande klachten en incidenten die te maken hebben met seksuele en andere vormen van intimidatie of ongewenst gedrag;
  • draagt actief en preventief bij aan een veilig sportklimaat binnen de vereniging;
  • heeft in beginsel geen meldplicht aan het dagelijks bestuur, tenzij het een zodanig incident betreft dat het belang van de vereniging in het geding is, dan wel aangifte bij de politie aan de orde is;
  • rapporteert jaarlijks aan het dagelijks bestuur anoniem over aantal en aard van klachten.  

Visit fbetting.co.uk Betfair Review