Sancties

Het bestuur is bevoegd tot strafoplegging van leden. Sancties kunnen worden opgelegd indien betrokken leden zich niet houden aan deze gedragscode, dan wel anderszins voor B.C. Trilan schadelijk gedrag vertonen. Sancties kunnen bestaan uit:

  • Berisping 
  • Uitsluiting van Wedstrijden 
  • Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten 
  • Royement 

Bij onze vereniging kan een royement alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen (waaronder deze gedragscode) en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft zijn verenigingscontributie te voldoen. De betrokkene wordt van een royement schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur. Hiertegen is binnen een maand schriftelijk beroep mogelijk.