Gedragregels

Of het nu gaat om degene die actief sport bedrijft, de passieve kijker of degene die meehelpt (een functie bekleedt) in de vereniging: iedereen moet plezier kunnen beleven aan de badmintonsport. Dit houdt in dat men gezamenlijk de vereniging moet inrichten. Luisterend naar en zoveel mogelijk rekening houdend met de wensen van iedereen. Dit betekent dat er afspraken moeten worden gemaakt over de wijze waarop je met elkaar omgaat, maar ook met anderen binnen de badmintonsport, zoals tegenstanders, scheidsrechters en gasten/bezoekers. Deze afspraken zijn voor zover het onze leden betreft vastgelegd in dit document, waarin we de waarden en normen voor ons handelen hebben vastgelegd en met elkaar afspreken deze te zullen nakomen. En zo nodig elkaar erop aan te spreken...

Met betrekking tot het te voeren beleid binnen onze vereniging geldt het volgende als uitgangspunt:

 • We veroordelen nadrukkelijk elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld bij de uitoefening van de badmintonsport op het in de zaal; 
 • We benadrukken dat ieder lid van Badminton Nederland verplicht is de belangen van de badmintonsport op geen enkele wijze te schaden; 
 • We zijn van mening dat het beleid van alle bij de badmintonsport betrokkenen gericht dient te zijn op het onder alle omstandigheden bevorderen en doen bevorderen van wederzijds respect en begrip; 
 • We verplichten ons alles in het werk te stellen om te komen tot naleving van deze gedragscode. 

De volgende gedragsregels zijn daarbij van toepassing:

 • Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te hanteren. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd. 
 • Onze vereniging toont zich een goed gastheer voor bezoekende clubs en begeleiders. 
 • Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar/hem aangerichte schade. 
 • Het nuttigen van alcoholische dranken in de sporthal, buiten de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Laat staan het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden. 
 • Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of Badminton Nederland opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de Badminton Nederland opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid, c.q. het betreffende team. 
 • Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt. 
 • Een verenigingslid dat een duidelijke overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden aan de secretaris of VCP
 • Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid zal, indien men zich heeft schuldig gemaakt aan wangedrag, vernieling, geweldpleging, diefstal of andere gedragingen die in strijd zijn met deze gedragsregels en/of met de nakoming van de aan leden opgelegde verplichtingen als vermeld in de statuten, zich dienen te verantwoorden aan het bestuur. 
 • Iedereen is medeverantwoordelijk voor een ordentelijk achterlaten van de gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubhuis, het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.